Giới Thiệu Về Trần Toản

Dưới đây là câu chuyện về cuôc đời của Trainer Trần Toản

https://www.youtube.com/watch?v=6yys3G8NPKY